Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 43/1996

Økologisk vurdering af spildevandsslam i landbrugsjord

10-07-1996DESIGN AF FELTFORSØG; Forsøgsplan og slammængder for Ringkøbingslam; Forsøgsplan og slammængder for Herningslam; Jordbundsanalyser og klimaforhold; KEMISKE ANALYSER AF SLAM OG JORD; Analysemetoder for miljøfremmede organiske stoffer; EFFEKTER PÅ MIKROFLORAEN; Metoder : respiration : ATP : dehydrogenaseaktivitet (potentiel) : nitrogenaseaktivitet : etylenomsætning : nedbrydning af 14c-mærket byghalm : cellulosenedbrydende bakterier og svampe : ammoniumoxidation (potentiel) : fosfolipid-fedtsyrer (PLFA) : statistik; EFFEKTER PÅ JORDFAUNA; Metoder : laboratorieforsøg med springhaler : regnorme : feltforsøg med : mikroarthropoder : regnorme : databehandling; ØKOLOGISK RISIKOVURDERING AF SPILDEVANDSSLAMLæs publikation