Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 21, 1996

Kortlægning af visse pesticider i grundvand

10-07-1996Der er analyseret for 20 forskellige pesticider og nedbrydningsprodukter i 284 grundvandsprøver fra udvalgte områder. Undersøgelsen fokuserer især på ungt, overfladenært grundvand og tidslige variationer, og er således ikke repræsentativ for dansk grundvand generelt. 17 af de 20 stoffer blev fundet i en eller flere prøver. Der blev påvist pesticider i 153 af de undersøgte prøver. De hyppigste fund var atrazin og dets nedbrydningsprodukter samt bentazon, mens phenoxysyrerne, DNOC, simazin og metamitron optrådte relativt hyppigt.Læs publikation