Miljøprojekt, 328, 1996

Anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål

Hovedrapport

23-07-1996

Der er opstillet forslag til afskæringsværdier for beskyttelse af dyrkede afgrøder, jordens funktion som dyrkningsmiljø og kontaminering af de dybere jordlag/grundvand. Projektet har omfattet a) en kemisk karakterisering af et udsnit af affaldsprodukter, der anvendes på landbrugsjord, b) en karakterisering af den udvaskelige fraktion af kemiske stoffer i slam, c) en biologisk undersøgelse af affaldsprodukternes økotoksikologiske egenskaber og d) en udredning vedrørende kemiske stoffers og tungmetallers potentiale for optagelse i planter.

Læs publikation