Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 63/1995, 1996

Sammenligning af den potentielle miljøbelastning ved forskellige former for affaldsbehandling

23-01-1996

MILJØFREMMEDE STOFFER I RESTPRODUKTER OG EMISSIONER FRA AFFALDSBEHANDLINGSANLÆG; Affaldsforbrænding; Deponering; Kompostering; Spildevandsrensning; UNDERSØGELSESPROGRAM OG MÆNGDEESTIMATER; Valg af anlæg; Prøvetagning; Kemiske analyser; Mængder af affald, restprodukter og emissioner; MILJØFARLIGHEDSVURDERING; Recipientorienteret screeningsmodel : modelbeskrivelse : kriterier for miljøscores : kommentarer til screeningsmodellen; Screeningsmodel til sammenligning af affaldsbehandlingsformer; GRÆNSEVÆRDIER VERSUS MULIGE KONCENTRATIONER I MILJØET; Grænseværdier/kvaliteskriterier : atmosfæren : akvatiske recipienter : renseanlæg : jord; Mulige koncentrationer i miljøet : emissioner til : atmosfæren : akvatiske recipienter : renseanlæg; Initialkoncentrationer versus grænseværdier i miljøet : gasformige emissioner : væskeformige emissioner : faste emissioner; KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER; Diskussion : mængdeestimater : miljøfarlighedsvurdering : den aktuelle risiko : sammenligning af behandlingsformer; BILAG; Analyseprogram for slam; Immissionsberegninger; Mængdeberegninger; IMPACT-scores

Læs publikation