Vejledning fra Miljøstyrelsen, 5/1995, 1996

Rotter - 2. udgave

04-01-1996Vejledningen beskriver, hvordan og hvornår kommunerne skal føre tilsyn og tilrettelægge rottebekæmpelsen. I vejledningen omtales emner som autorisationsordningen for rottebekæmpere, rotterne og deres liv, rottesikring i byzone og landzone samt bekæmpelsesmetoder og rottebekæmpelsesmidler. Som bilag findes et udkast til en kontrakt mellem en kommune og en autoriseret rottebekæmper. Bagest er optrykt Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 576 af 1. august 1991 om bekæmpelse af rotter m. v.Læs publikation