Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 64/1995, 1996

Nationale og industrielle emissioner af 38 stoffer

19-01-1996UDVÆLGELSE AF STOFFER; DATAINDSAMLINGSMETODER; AFGRÆNSNINGER OG USIKKERHEDER; BILAGSFORTEGNELSE; Benzen; Toluen; Xylen; Styren; Methan; Diklormethan; Tetraklormethan; 1,2-diklorethan; 1,1,1-triklorethan; Triklorethylen; Tetraklorethylen; Vinylklorid; Arsen; Bly; Cadmium; Chrom; Kobber; Kviksølv; Mangan; Nikkel; Vanadium; Zink; CO; CO2; SO2; NOx; Hexaklorcyklohexan; Pentaklorphenol; Hexaklorbenzen; Triklorbenzen; Asbest; Ammoniak; Formaldehyd; Carbondisulfid; Acrylonitril; PAHer; Dioxiner; VOCerLæs publikation