Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 69/1995, 1996

Lokalkompostering i etageejendomme

23-01-1996BEBYGGELSESFORHOLD AF BETYDNING FOR UDFORMNING AF HJEMMEKOMPOSTERINGSSYSTEMET; Bebyggelsens fysiske udformning : affaldskakter : bebyggelsesstruktur og arealdisponering; Beboerforhold; Affalds- og kompostmængder : afgrænsning af den komposterbare fraktion : affaldsgenerering fra husstande og grønne friarealer : vægt- og næringsstoftab ved komposteringen; Relation mellem mængden af kompost, næringsstofindhold og grønne arealer; SYSTEMUDFORMNING; Lovgrundlag; Indsamlingssystem for dagrenovation : opsamling i køkken : indsamling til lokalkompostering : fremtidig anvendelse af skakt : indsamling af affald fra fællesarealer og private haver; Udformning af komposteringsanlæg : valg af kompostbeholder; Udformning af plads : håndtering af hjælpemidler; Ansvars- og arbejdsfordeling mellem beboere og ejendomsfunktionær/vicevært; Informationsaktiviteter; FORSØGSOMRÅDER OG RESULTATER; Valg af forsøgsområder : Hedemarken, Arbejdernes Kooperative Byggeforening : Vænget : etagehusene : Grønningen, Vridsløselille Andelsboligforening : Grantoften, Ballerup Almennyttige Boligselskab : afd. 47 og 52, Lejerbo : Hinderuphave, Borgernes Boligselskab : Andelboligforeningen Tolderlundsvej 23 : Solgården, Slagelse Almennyttige Boligselskab; Erfaringer med den praktiske håndtering : sønderdeling : beholdertømning : beholderkapacitet og funktionsduelighed : uisolerede : isolerede beholdere; Vending; Sigtning; Arbejdsmiljø; Information; Registrering af forsøgsresultater : komposterbar dagrenovation : resultat af affaldsanalysen : fejlsortering af restaffald i det komposterbare affald; Resultat af spørgeskemaundersøgelsen : besvarelsesprocent : deltagelse i affaldssortering : bevæggrunde for og imod af frasortere det grønne affald : holdning til den givne information : holdningen til lokalkomposteringskonceptet : beboerdeltagelse ved pasning af komposten : selvstændigt formulerede bemærkninger : sammenfatning af beboernes bemærkninger; Haveaffald : blandingsforhold mellem køkken- og haveaffald; Procestemperatur; Kompostmængder; Kompostkvalitet; Relation mellem antal beboere, affaldsmængder, kompostmængder og grønt friareal; Anvendelse af komposten; Gener : skadedyr : kondens og lugt; Tidsforbrug; Økonomi; Kommunens rolle; BILAG; Illustreret informationsmateriale; Dagbog over informationstiltag- og hændelser; SpørgeskemaLæs publikation