Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 24/1996

Monitering af agerlandets fugle 1993 og 1994

19-04-1996MATERIALE OG METODE; Punktoptællingsmetoden; Undersøgelsesområder og materiale; Beregninger og statistiske analyser; FAKTORER AF BETYDNING FOR FUGLEBESTANDENE; Vejrforholdene; Arealanvendelsen; Pesticidforbruget; RESULTATER OG DISKUSSION; Agerlandsfuglenes bestandsudvikling 1992-1994; Den langsigtede bestandsudvikling : Det samlede agerlandsfugleindeks; BILAG; Oversigt over optællingsruter, der er indgået i overvågningen af agerlandets fugle ved hjælp af punktoptællinger 1992-1993 og/eller 1993-94; Populationssvingninger for ynglefugle for hele landet (alle biotoper) : 1992-1993 : 1993-1994; Populationssvingninger for ynglefugle for hele landet (rent agerland) : 1992-1993 : 1993-1994; Bestandsindeks 1976-1994 for rent agerlandLæs publikation