Miljøvurdering af emballager til øl og læskedrikke

23-04-1996METODE; Princip for miljøvurderingen; Ressourceforbrug : hvilke ressourcer er vurderet, og hvilke ikke? : normalisering af ressourceforbrug : vægtning af ressourceforbrug; Miljøeffekter : hvilke miljøeffekter er vurderet? : hvilke emissioner bidrager til hvilke effekter? : emissioner, der ikke er vurderet : normalisering af potentielle effekter : vægtning af potentielle effekter; Datakvalitet og usikkerheder; EMBALLAGER TIL ØL; EMBALLAGER TIL LÆSKEDRIKKE; Ressourcer : fossile brændsler : metaller; Miljøeffekter : drivhuseffekt, ozonlagsnedbrydning, forsuring, næringssaltbelastning og fotokemisk ozondannelse : toksiske effekter : affald; Opsamling for ølemballager; Opsamling for emballager til læskedrikke; BILAG; Ressourcer : effekter : affald - beregninger og resultater; Substitution af elscenarier i miljøvurdering af emballager til øl og læskedrikkeLæs publikation