Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen, 8, 1996

Metoder til udpegning af indvindingsoplande

10-04-1996I rapporten er gennemgået de mest benyttede metoder til fastlæggelse af indvindingsoplandet til en boring ud fra almindeligt tilgængelige informationer om de hydrogeologiske forhold. Der er for de forskellige udregningsmetoder foretaget en følsomhedsanalyse for at vurdere parametrenes indflydelse på usikkerheden på bestemmelsen af indvindingsoplandet. I rapporten forefindes endvidere 4 eksempler fra forskellige typeoplande samt praktiske regneeksempler.Læs publikation