Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 19/1996

Analyseparametre for spildevandsslam til jordbrugsmæssig anvendelse

10-04-1996Igangsatte projekter og udredninger med henblik på vurdering af affaldsprodukters kvalitet i en dyrkningsmæssig sammenhæng; Arbejdsgruppens og den tekniske følgegruppes sammensætning og mødeaktivitet; BAGGRUND FOR DEN EKSISTERENDE REGULERING; STATUS FOR ANVENDELSE AF AFFALDSPRODUKTER; Mængder, sammensætning og brug af : spildevandsslam : andre affaldsprodukter; Eksisterende regler for anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål; KVALITET OG EKSISTERENDE GRÆNSEVÆRDIER FOR AFFALDSPRODUKTER I DANMARK; Oversigt over mulige spredningsveje af fremmedstoffer fra affaldsprodukter; Kvalitet og eksisterende grænseværdier for : tungmetaller : miljøfremmede stoffer; GRUNDLAG FOR REGULERING AF MILJØ- OG SUNDHEDSFARLIGE STOFFER I AFFALDSPRODUKTER; Beskyttelse af dyrkningsjordens funktion; Beskyttelse mod optagelse i planter; Beskyttelse mod nedsivning til grundvand; Beskyttelse af husdyr som følge af indtagelse af jord og planter fra affaldsbehandlet dyrkningsjord og dermed human konsum af animalske produkter; Opstilling af samlet sæt af kvalitetskriterier for beskyttelse ad den mest kritiske eksponeringsvej; MULIGHEDER FOR FASTSÆTTELSE AF GRÆNSEVÆRDIER FOR PÅ LANG SIGT AT SIKRE DYRKNINGSJORDENS KVALITET; Jordkvalitetskriterier; Langsigtede tiltag til reducering af belastnigsniveauer af uønskede stoffer; ARBEJDSGRUPPENS ANBEFALINGER; BILAG; Oversigt over parametre, der medtages i analyseprogrammet for affaldsprodukter og ekstrakter heraf; Referater af møder afholdt i arbejdsgruppen; Referater af møder afholdt i teknisk følgegruppe; Beretning afgivet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg den 2. juni 1995 om brug af spildevandsslam på landbrugsjord; Miljøstyrelsens notat af den 15. november 1995 om igangværende projekter vedrørende spildevandsslam i regi af Miljøstyrelsen; Notat fra VKI, september 1995 : Anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål. Forslag til evalueringsstrategi; Notat fra VKI, september 1995 : Anvendelse af testmetoder til vurdering af effekter af slam på dyrkningsjordens kvalitet; VKI Vandkvalitetsinstituttet, januar 1996 : Anbefalinger fra rapportudkast vedr.: Anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål; Liste over litteraturreferencer, som primært har dannet baggrund for nærværende rapportLæs publikation