Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen, 3, 1995

Kvælstofudvaskning ved forskellig landbrugspraksis

11-09-1995I denne rapport beregnes nitratudvaskningen fra forskellige landbrugspraksis og afgrøder. Beregningerne er baseret på kvælstofomsætningsmodellen DAISY, som benytter data fra ca. 400 marker i Kvadratnettet fra perioden 1989-1991. De målte nitratkoncentrationer findes i jordvandet i 75-100 cm's dybde under terræn. Der er endvidere foretaget beregninger af nitratudvaskningen ved en reduktion af kvælstoftilførslen på forskellige jordtyper og landbrugspraksis.Læs publikation