Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 45/1995

Entreprenørens miljøguide - baggrund og forslag

15-09-1995Byggeprocessens : faser : parter og beslutningsprocesser; Fremtidsperspektiver; ENTREPRENØRVIRKSOMHEDERNES ROLLE OG MILJØMÆSSIGE BETYDNING; Entreprenørvirksomhedernes rolle i bygningers og anlægs livsforløb : afgrænsning af faser og miljøtemaer; Entrenørvirksomhedernes rolle i bygge- og anlægsprojekters forløb; Entreprenørvirksomhedernes betydning for den generelle teknologiske udvikling; MILJØTEMAER VED ENTREPRENØRARBEJDE; De centrale miljøeffekter og relationer : ressourceeffekter : sundhedseffekter : ydre miljøeffekter : entreprenørbranchen i en ny rolle; Energi : bygge- og anlægsområdets samlede energiforbrug : energiforbruget ved transport : entrenørvirksomhedernes rolle som energiforbrugere : energiforbrug på byggepladsen : energiforbrug ved udførelse af anlægsarbejde; Forbrug af materialeressourcer : Materialestrømme inden for bygge- og anlægsområdet : sten, grus, kridt, kalk, ler : metaller og træ : strategier til reduktion af forbruget af materialer og råstoffer; Støv, støj og vibrationers miljømæssige betydning; Affald : affaldsmængder, fraktioner og kilder : problemer knyttet til affaldshåndtering og genanvendelse : nedrivning og håndtering af bygge- og anlægsaffald : anlægsaktiviteter : nybyggeri og renovering; Belastninger af landskab : dyrelivet : plantelivet : visuelle og kulturelle landskabsværdier; MILJØLEDELSE I ENTREPRENØRBRANCHEN; Forebyggelse af uønskede miljøeffekter : miljøledelsesprincipper : udvikling af miljøkultur; Kulturelementer : værdier : den uformelle organisation : kommunikation; MILJØLEDELSESVÆRKTØJET; Værktøjskassen : introduktion - for den interesserede virksomhedsledelse (1. trin) : miljøledelsesværktøjet (2. trin) : informationsformidling - til dem der vil vide mere (3. trin) : certificering m.v. - for viderekomne (4. trin); Miljøværksteder - den langsigtede proces; DET VIDERE ARBEJDE; Fremgangsmåde : forundersøgelser og udarbejdelse af informationsmaterialer : implementering og afprøvning af miljøledelsesværktøjet : færdiggørelse samt rapport over forløbet; Metoder; Effekt af informationsmaterialeLæs publikation