Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 49/1995

Samfundsøkonomiske omkostninger ved reduceret drivhusgasudslip

13-10-1995METODE TIL ANALYSE AF SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED REDUCERET DRIVHUSGASUDSLIP FOR MULTIPLE SEKTORER OG GASSER; Hovedelementer i den metodiske ramme : definition af reduktionsmålsætning : omkostningsbegreb : definition af samfundsøkonomiske omkostninger på sektorniveau : beregningspriser : diskontering; Andre miljøeffekter; Vurdering af drivhuseffektens skader; Tidshorisont; Definition af basiscenarie : basisscenariet som begreb : international og regional scenariebaggrund : basisscenariets konstruktion; Individuelle tiltag til reduktion af drivhusgasemission; Konstruktion af omkostningskurver : definition af hovedbegreber i omkostningskurven; Reduktionsprojekter med forskellig tidsprofil for emissionsreduktion : beregningsprocedure; DRIVHUSGASSER OG STATISTIK OVER FYSISKE KILDER; Forskellige væsentlige drivhusgasser; Global Warming Potentials - GWP; Statistik over emission : emission fra Danmark af CO2, CH4 og N2O : kuldioxid, CO2 : metan, CH4 : lattergas, N20; Opdeling af drivhusgasemissionen på SNA-lignende kategorier; FREMSKRIVNING AF SEKTORERNES EMISSION AF CO2, CH4 OG N2O FREM TIL 2010; Fremskrivning af emissioner fra energi : officielle planer på energiområdet : den metodiske og beregningsmæssige baggrund for det oprindelige Energi 2000 arbejde : model : basisscenariet : CO2-reduktions scenarier : muligheder for implementering af reduktionstiltag; Fremskrivning af emissioner fra landbrug : emissionskoefficienter for CH4 og N2O : beregning af de danske emissioner i 1992 : perspektiver for landbrugssektorens emissionsbidrag : reformen af den fælles europæiske landbrugspolitik samt GATT-forliget : et scenarie for landbrugsproduktionens udvikling : et scenarie for udviklingen i landbrugets emissioner af drivhusgasser : mulige foranstaltninger til reducerede emissioner af drivhusgasser; Fremskrivning af emissioner fra transport : inventory over kilder, processer og emissioner : fremskrivningsmodeller på transportområdet : beskrivelse af basisudviklingen : godstransportarbejdets basisudvikling : persontransportarbejdets basisudvikling : belægningsgrader og trafikarbejde : energi- og emissionsfaktorernes udvikling : generelt om reduktion af drivhusgasser fra transportsektoren : transportefterspørgslens specifikke karakter : tiltag til begrænsning af drivhusgasser : indførelse af alternative drivmidler (A) : indførelse af mindre energiforbrugende biler (B) : overflytning af trafikanter til kollektiv trafik (C) : brændstofafgift (D); Fremskrivning af emissioner fra affald : affaldsudviklingen : CH4-emissioner fra lossepladser : mulige foranstaltninger til reducering af CH4-emissioner; Fremskrivning af emissioner og binding fra skovbrug : status for skov i Danmark : målsætning for skovarealet i Danmark : skov og CO2-binding : faktisk skovrejsning : tiltagsmuligheder til yderligere CO2-binding i skove; SAMMENFATNING AF EMISSION OG TILTAGSMULIGHEDER FRA SEKTORERNE; diskussion af tendenserne i fremskrivningerne af emissionerne : energisektoren : landbrugssektoren : transportsektoren : affald : skovbrug; Sammenfatning af emissionsfremskrivningerne for de enkelte sektorer : sammenligning med tidligere emissionsfremskrivninger; Vurdering af de enkelte sektorers relative bidrag til den samlede drivhusgasemission i Danmark; Tiltagsmuligheder til reduktion af drivhusgasemissionerne; Fremtidige udviklingsmulighederLæs publikation