Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen, 10, 1995

Kortlægning af den maksimalt tilladelige nitratudvaskning

02-10-1995På baggrund af nettonedbøren er den maksimalt tilladelige nitratudvaskning fra rodzonen til grundvandet beregnet. På grundlag af Danmarks Statistiks landbrugstælling fra 1989 er beregningerne foretaget på kommuneniveau ved hjælp af simple empiriske ligninger, der beskriver udvaskningen som funktion af jordbundstype, afgrøde, gødningstype og mængde. Resultaterne viser udvaskningen fra rodzonen og har ikke medtaget den reduktion, som kan ske i grundvandsmagasinerne.Læs publikation