Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 11, 1995

Udvaskning af pesticider fra landbrugsjord

16-03-1995Der er blevet målt for 11 pesticider og visse nedbrydningsprodukter af disse i vandløb, drænvand, jordvand og vandhuller. Alle analyserede stoffer blev fundet - hyppigst i sprøjtesæsonen og i forbindelse med overskudsnedbør i efteråret. På nær Dinoseb optrådte alle stofferne i koncentrationer over EU-grænsen for drikkevand på 0,1 mikrogram/l i mindst 1 tilfælde. Phenoxysyrerne var de hyppigst forekommende og optrådte i de største koncentrationer.Læs publikation