Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, nr. 31, 1995

Miljøøkonomi for papir- og papkredsløb : 4 bd.

Delrapport 4: Blandet papir

01-06-1995

METODEBESKRIVELSE - henvisning til delrapport 2 - bølgepap; Den miljøøkonomiske analyses faser; Problemformulering;

KONSEKVENSBESKRIVELSE; Beskrivelse af scenarierne : scenario 1 - udgangssituationen : scenario 2 - øget genanvendelse : scenario 3 - reduceret genanvendelse : skema for scenarierne; Overordnede forudsætninger for konsekvensbeskrivelsen : massebalance balndet papir og pap; Beskrivelse af de enkelte elementer i blandet papir og paps massebalance : virgine materialer : Store Papyrus Dalum A/S : resumé af tal + nye data;

RESSOURCE- OG MILJØMÆSSIG VURDERING; Konsekvenser i Danmark : produktion af : cycluspapir : virgint papir : Stora Papyrus - samlet : produktion af : genbrugsliner og -flutning : hylse m.v. : forbrænding af papir, varmeproduktion : deponering af affald : samlet konsekvens i Danmark : forskydninger i forhold til scenario 1; Konsekvenser i udlandet (Sverige) : produktion af : virgin sulfat/sulfitmasse : virgin liner og flutning : TMP-masse : import fra Danmark : samlede konsekvenser i Sverige;

ØKONOMISK VURDERING; Konsekvensskemaer : Scenariernes økonomiske konsekvenser; Virksomhedsøkonomisk vurdering : prisforudsætninger : nutidsværdiberegninger : virksomhedsøkonomisk sammenstilling; Samfundsøkonomisk vurdering : beregningsprisforudsætninger : valutamæssige konsekvenser : beskæftigelsesmæssige konsekvenser : samfundsøkonomisk sammenstilling : følsomhedsanalyser

Læs publikation