Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 30/1995

Miljøøkonomi for papir- og papkredsløb : 4 bd., delrapport 3

Delrapport 3: Aviser og ugeblade

29-06-1995

METODEBESKRIVELSE; Den miljøøkonomiske analyses faser; Problemformulering; KONSEKVENSBESKRIVELSE; Beskrivelse af scenarierne : scenario 1 - udgangssituationen : scenario 2 - øget genanvendelse : scenario 3 - reduceret genanvendelse : scenario 4 - eksport : skema for scenarierne; Overordnede forudsætninger for konsekvensbeskrivelsen : massebalance for aviser og ugeblade : beregningsforudsætninger; Beskrivelse af de enkelte elementer i aviser/ugeblades massebalance : fremstilling af TMP-masse : indsamling til genanvendelse/forbrænding/deponering : resumé af data : Brødrene Hartmann A/S, Tønder : Skjern Papirfabrik A/S : eksport af aviser og ugeblade; RESSOURCE- OG MILJØMÆSSIGE VURDERINGER; Konsekvenser i Danmark : Produktion af : støbepap : hylse m.v. : forbrænding af papir, varmeproduktion : deponering af affald : samlet konsekvens i Danmark : forskydninger i forhold til scenario 1; Konsekvenser i udlandet (Sverige) : produktion af TMP-masse til støbepap og hylse : produktion af virgint støbepap : produktion af virgin hylse m.v. : produktion af TMP-masse til avispapir : affald til deponering : samlede konsekvenser i Sverige; ØKONOMISK VURDERING; Konsekvensskemaer : scenarierenes økonomiske konsekvenser; Virksomhedsøkonomisk vurdering : prisforudsætninger : nutidsværdiberegninger : valutamæssige : beskæftigelsesmæssige konsekvenser : samfundsøkonomisk sammenstilling : følsomhedsanalyser

Læs publikation