Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, nr. 29, 1995

Miljøøkonomi for papir- og papkredsløb: 4 bd.

Delrapport 2: Bølgepap

01-06-1995

METODEBESKRIVELSE; Den miljøøkonomiske analyses faser; Problemformulering; KONSEKVENSBESKRIVELSE; Beskrivelse af scenarierne : scenario 1 - udgangssituationen : scenario 2 - øget genanvendelse : scenario 3 - reduceret genanvendelse : skema for scenarierne; Overordnede forudsætninger for konsekvensbeskrivelsen : massebalance - bølgepap : beregningsforudsætninger; Beskrivelse af de enkelte elementer i bølgepaps livscyklus : skovdrift og generelt om papirfremstilling : virgin liner- og flutingproduktion : genbrugsliner og -flutingproduktion : indsamling til genanvendelse/forbrænding/deponering : affaldsforbrænding : deponering af affald og papir : transport : fossil energiproduktion; RESSOURCE- OG MILJØMÆSSIGE VURDERINGER - BØLGEPAP; Konsekvenser i Danmark : produktion af liner og fluting : forbrænding af bølgepap og andet affald : deponering af affald : samlet konsekvens i Danmark; Konsekvenser i udlandet (Sverige); Samlede konsekvenser; ØKONOMISK VURDERING; Konsekvensskemaer : scenariernes økonomiske konsekvenser; Virksomhedsøkonomisk vurdering : prisforudsætninger : nutidsværdiberegninger : virksomhedsøkonomisk sammenstilling; Samfundsøkonomisk vurdering : beregningsprisforudsætninger : valutamæssige : beskæftigelsesmæssige konsekvenser : samfundsøkonomisk sammenstilling : følsomhedsanalyser

Læs publikation