Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 15/1995

Forekomst og effekter af miljøfremmede organiske stoffer i spildevandsslam : 2 bd.

24-02-1995

GRÆNSEVÆRDIER FOR MILJØGIFTE I SLAM; Grænseværdier for tungmetalindhold i slam; Grænseværdier for miljøfremmede stoffer i slam; FOREKOMST AF ORGANISKE MILJØFREMMEDE STOFFER I SPILDEVANDSSLAM; Resultater : de udvalgte renseanlæg : prøvetagning : analyseprogram; Tidligere danske : nordiske undersøgelser; MILJØFREMMEDE STOFFERS SKÆBNE I MILJØET VED UDBRINGNING AF SPILDEVANDSSLAM PÅ JORD; Nedbrydning, udvaskning og afstrømning af miljøfremmede stoffer i slamberiget jord; Optagelse og akkumulering i dyr : undersøgelser på : pattedyr : fugle : regnorme og andre invertebrater; Optagelse af akkumulering i planter : undersøgelser i slamberiget jord : modeller for optagelse og akkumulering i planter; EFFEKTER AF MILJØFREMMEDE STOFFER PÅ MILJØET VED UDBRINGNING AF SPILDEVANDSSLAM PÅ JORD; Effekter på fugle og pattedyr; Effekter på invertebrater : regnorme : leddyr; Fytotoksiske effekter : overfladeaktive stoffer; INDVIRKNING PÅ JORDENS MIKROORGANISMER; FORØGELSE AF JORDENS MUTAGENE AKTIVITET : forsøg med slamberigede jorde : forsøg med spildevandsslam : mutagen aktivitet i planter; EFFEKTER AF MILJØFREMMEDE STOFFER PÅ LANDBRUGSPRODUKTION VED UDBRINGNING AF SPILDEVANDSSLAM PÅ LANDBRUGSJORD; Effekter på udbytte og kvalitet af afgrøder; Effekter på udbytte og kvalitet af animalske produkter; Toksiske effekter på (græssende) husdyr; Indvirkning på kvaliteten af jorden som dyrkningsmedium; DISKUSSION OG KONKLUSIONER; Grænseværdier for miljøgifte i slam; Forekomst af miljøfremmede stoffer i slam; Omdannelse, akkumulering og transport af miljøfremmede stoffer ved udbringning af slam i jordbruget; Økotoksikologiske effekter af miljøfremmede stoffer ved udbringning af slam i jordmiljøet; Effekter på afgrøder og husdyr af miljøfremmede stoffer i slam anbragt på produktionsjord; Evaluering af videngrundlaget om miljøfremmede stoffer i spildevandsslam og deres betydning i jordmiljøet; BILAG; Datablade for påviste stoffer i dansk spildevandsslam

Læs publikation