Betænkning fra Miljøstyrelsen, 1/1995

Lovgivning og praksis - forurenet jord

19-12-1995

Miljøministeren nedsatte Jordforureningsudvalget i maj 1994. En arbejdsgruppe under dette udvalg: "Den juridiske verden" har til brug for udvalgets arbejde beskrevet lovgivning og praksis på jordforureningsområdet med udgangspunkt i miljøbeskytttelsesloven, affaldsdepotloven og værditabsloven. Beskrivelsen indeholder bl.a. henvisninger til domspraksis og administrativ praksis og fokuserer derudover på den fortolkningstvivl, som de gældende regler indebærer.

Læs publikation