Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 39/1995

Affaldsforbrænding i forbindelse med PVC-aftalen

14-08-1995BEHANDLEDE AFFALDSMÆNGDER PÅ FORBRÆNDINGSANLÆG; SAMMENSÆTNING AF AFFALD TIL FORBRÆNDINGSANLÆG; Affaldets opdeling på affaldstyper : hovedopdeling af affald til forbrænding; Sammensætning af affaldstyperne : dagrenovation til forbrænding : storskrald til forbrænding : haveaffald til forbrænding : erhvervsaffald til forbrænding : spildevandsslam : halm : sygehusaffald; SKØN OVER CHLORINDHOLD I AFFALD TIL FORBRÆNDING; Oversigt over affaldets chlorindhold baseret på affaldsdata; Chlorindhold i affaldsfraktioner : dagrenovation : storskrald : haveaffald : erhvervsaffald : spildevandsslam : halm, flis : sygehusaffald; Samlet chlortilførsel til affaldsforbrænding : generelt : vurdering af den estimerede totale chlortilførsel ved beregningsmetode 1 : vurdering af chlortilførslen fra PVC-affald og andet affald; CHLORBALANCE FOR FORBRÆNDINGSANLÆG; Chlorindhold i slagger fra affaldsforbrænding : slaggermængder : chlorindhold i slagge : gennemsnitlig chlormængde i slagger pr. kg tilført affald til forbrænding; Chlorindhold i flyveaske fra forbrændigsanlæg : flyveaskemængder : chlorindhold i flyveaske : gennemsnitlig chlormængde i flyveaske pr. kg tilført affald; Chlorindhold i røggas før rensning : røggasmængder : HCl-koncentration i røggas før rensning : gennemsnitlig chlorindhold i røggas før rensning pr. kg tilført affald; Chlorindhold i tilført affald; ÆNDREDE RENSEBEHOV FOR HCl VED REDUKTION AF PVC I AFFALD TIL FORBRÆNDING; Vurdering af rensebehov for HCl ved PVC-reduktion; OVERSIGT OVER RØGGASRENSNINGSMETODER; Tørprocesser (TP); Semitørre processer (SP); Våde processer (VP); Eksisterende røggasrensningsanlæg på danske forbrændingsanlæg; BESPARELSER VED PVC-REDUKTION I AFFALD TIL FORBRÆNDING; Beregningsforudsætninger; Driftsbesparelser ved røggasrensningen : tør røggasrensning : semitør røggasrensning : våd røggasrensning; Driftsbesparelser ved bortskaffelse af restprodukter; Totale marginale besparelser ved PVC-reduktion i affaldet; Samlet besparelse på landsplan; ØVRIGE KONSEKVENSER VED PVC-REDUKTION I AFFALD TIL FORBRÆNDING; Kvalitative ændringer af restprodukter fra røggasrensningen; Tungmetalrensning ved reduceret HCl-indhold i røggassen; BILAG; Resumé af relevante referencer i kap. 3 og 4Læs publikation