Havforskning fra Miljøstyrelsen, 44, 1994

Kertinge Nor/Kerteminde Fjord - status og udvikling

23-09-1994Udviklingen i fytoplanktonet, undervandsvegetationen, den pelagiske fauna og bundfaunaen i Kertinge Nor/Kerteminde Fjord er studeret med baggrund i en kraftig reduktion af næringsstoftilførslen i 1990. Der skete ingen udvikling i 1990-92, der kan relateres til den reducerede næringsstoftilførsel, primært som følge af den interne belastning fra en pulje af næringsstoffer i sedimentet. En kraftig, intern belastning i 1992 var årsag til masseopblomstring af kiselalger og blågrønalger samt henfald af trådalgemåtterne.Læs publikation