Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 49/1994

Deponering af lettere forurenet jord : 2

20-10-1994

STOFGRUPPE; FYSISK-KEMISKE DATA; TOKSIKOLOGI; BIONEDBRYDELIGHED; MEMBRANPÅVIRKNINGER; FASEFORDELING; JORD/AFFALD; VAND; LUFT; TESTMETODER; BILAG; DEFINITION AF DEPONERINGSSTEDER; Oversigt over amternes definering af deponeringssteder; Andre myndigheders definering af deponeringssteder; Miljøstyrelsens vejledning i affaldsdeponering; EF-kommissionens forslag vedr. deponering af affald; Forslag til karakterisering af deponeringssteder; Fastlæggelse af deponeringsstedernes fysisk/kemiske karakteristika; Mulige påvirkningsveje for de enkelte deponeringssteder; STOFGENNEMGANG; Benzen; Toluen; Phenol; Naphthalen; Phenanthren; Benz(a)pyren; Quinolin; Cyanid

Læs publikation