Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 48/1994

Deponering af lettere forurenet jord : 1

11-10-1994STOFGRUPPE; FYSISK-KEMISKE DATA; TOKSIKOLOGI; BIONEDBRYDELIGHED; MEMBRANPÅVIRKNINGER; FASEFORDELING; JORD/AFFALD; VAND; LUFT; TESTMETODER; BILAG; DEFINITION AF DEPONERINGSSTEDER; Oversigt over amternes definering af deponeringssteder; Andre myndigheders definering af deponeringssteder; Miljøstyrelsens vejledning i affaldsdeponering; EF-kommissionens forslag vedr. deponering af affald; Forslag til karakterisering af deponeringssteder; Fastlæggelse af deponeringsstedernes fysisk/kemiske karakteristika; Mulige påvirkningsveje for de enkelte deponeringssteder; STOFGENNEMGANG; n-hexan; benzen; toluen; xylen; ethylbenzen; naphthalen; benz(a)pyrenLæs publikation