Havforskning fra Miljøstyrelsen, 41, 1994

Vækst- og næringsstofdynamik hos marine planter

30-05-1994Eutrofiering påvirker de marine plantesamfunds sammensætning ved at stimulere planteplankton og hurtigtvoksende makroalger og hæmme langsomtvoksende, flerårige brunalger og havgræsser. I beskyttede kystområder kan flere arter af makroalger danne masseforekomst. Ændringer i plantesamfundenes sammensætning ved stigende eutrofiering skyldes ofte forskelle i planternes næringshusholdning. Planternes udbredelse i lavvandede kystområder afhænger desuden af variationer i temperatur og saltholdighed.Læs publikation