Miljøprojekt, 255, 1994

Fældningskemikaliers indhold af miljøfremmede stoffer

11-05-1994Mængden af spildevandsslam er stærkt stigende i disse år. Spildevandsslam indeholder miljøfremmede stoffer, herunder tungmetaller. En del af de miljøfremmede stoffer i slammet kommer fra de kemikalier, der i forbindelse med renseprocessen tilføres slammet. I rapporten gennemgås, hvilke kemikalier der anvendes på danske renseanlæg, deres indhold af tungmetaller og andre miljøfremmede stoffer samt mulighederne for substition.Læs publikation