Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 27/1994

Miljøledelse på Kaiserplast a/s

01-06-1994PRINCIPPER FOR MILJØLEDELSE; Miljøledelsessystemets indhold; BS 7750 set i relation til miljøet; EU-forordningen om miljøstyring og miljørevision; KAISERPLAST VED PROJEKTSTART; Virksomhedens organisation; Miljøteknisk beskrivelse; Processer, indretning m.v.; Forbrug af ressourcer; Emissioner til luft; Emissioner til vand; Affald; Støj; Arbejdsmiljøforhold; Allerede gennemførte RT-tiltag; Virksomhedens relationer; BS 7750 PÅ KAISERPLAST a/s; Krav i love og bestemmelser; Bedømmelse og registrering af væsentlige miljøpåvirkninger; Undersøgelse af gældende praksis og procedurer i forbindelse med miljøledelse; Vurdering af tilbagemeldinger fra undersøgelser af tidligere uheld og afvigelser; GENNEMGANG AF EMNEOMRÅDER; Områder hvor den miljømæssige ydeevne kunne forbedres; Synspunkter fra relevante interesseparter; Miljømålsætninger og miljømål ud over krav i bestemmelser; Forventede ændringer af bestemmelser og love; Ressourcetilstrækkelighed og miljøinformation; Miljøregistreringer; Miljømæssig cost/benefit-analyse og regnskabsmetoder; Intern og ekstern kommunikation om miljøemner; Planer for miljøuddannelse; PRODUKTERS OG SERVICEYDELSERS MILJØMÆSSIGE ASPEKTER; Indarbejdelse af miljøhensyn i design konstruktion og markedsføring; Ressourceforbrug (energi, brændstof, materialer); Minimering af affald/initiativer til genanvendelse; Brug af farlige processer; Anvendelse og bortskaffelse af farlige materialer og produkter; Transportpolitik; Naturbesvarelse; Klager og registrering heraf samt opfølgning; Visuelle gener, støj og lugte; Leverandørens miljømæssige retskaffenhed; Bedømmelse af de miljømæssige farer og risici i mulige nødsituationer; Miljøaspekter ved udformning af nødplaner; Investeringspolitikkers miljømæssige virkninger; HANDLINGSPLANLæs publikation