Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 17/1994

Emission af VOC'er fra tankanlæg

28-06-1994Tidligere undersøgelser af VOC; Tiltag til begrænsning af VOC-emission; BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN; Konsekvenser af VOC-emission : helbredseffekter : ozondannelse; Gældende regler og normer for tankanlæg : lov om miljøbeskyttelse : lov om arbejdsmiljø : tekniske forskrifter for brandfarlige væsker : DIF-norm, DS 417 : olietankbekendtgørelsen; EF tiltag; ANVENDELSE AF VOC; VOC-produkter, eksempler; Brancheopdeling- og beskrivelse; INDRETNING AF TANKANLÆG; Flydetagstank; Fasttagstank; Fasttagstank med indre flydetæppe; Horisontal cylindriske tanke; Mobile beholdere; Tankudstyr; Oversigt over typer af emissioner; EMISSIONSOPGØRELSE; Olie- og benzinbranchen : branchestruktur : raffinaderier : pieranlæg : tankanlæg : påfyldning af tankbiler : påfyldning af tankanlæg på servicestationer : emissionsopgørelse; Den kemiske industri; Anvendelse af VOC i branchen; Asfalt- og tagpapindustrien; Grossistvirksomhed; Samlet opgørelse; RENERE TEKNOLOGI; Indretning af tankanlæg; Drift af tankanlæg; Luftrensning; OPLÆG TIL HANDLINGSPLAN; Olie- og benzinbranchen; Gennemførelse af fase 1-direktiv for benzin; Forslag til yderligere emissionsbegrænsning; Tiltag til emissionsbegrænsning i øvrige brancher; Forslag til prioritering af indsatsLæs publikation