Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 30/1994

Monitering af agerlandets fugle 1992

11-07-1994MATERIALE OG METODE; Linietakseringerne : optællingsmetode : undersøgelsesområder og materiale : indsamling og anvendelse af oplysninger om pesticidforbrug : beregninger og statistiske analyser af fugledata; Punktoptællingerne; FAKTORER AF BETYDNING FOR FUGLEBESTANDENE; Vejrforholdene; Arealanvendelsen; Pesticidforbruget; Arealanvendelse og pesticidforbrug på de undersøgte landbrug; RESULTATER OG DISKUSSION; Fuglenes fordeling i agerlandet : fordeling i relation til afgrøde- og biotopforhold : tornsangere i sprøjtet og usprøjtet vinterraps : 7 arters fordeling i relation til pesticidanvendelsen; Agerlandsfuglenes bestandsudvikling : bestandsudviklingen 1991-92 : den langsigtede bestandsudvikling : det samlede agerlandsfugleindeksLæs publikation