Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 22/1994

Følgeprogram for bedre udnyttelse af husdyrgødning fra Linkogas

07-07-1994

FORSØG, HEDESELSKABET : TOTALANALYSE PÅ AFGASSET GYLLE OG FIBERFRAKTION; FORSØG, STATENS PLANTEAVLSFORSØG 1992 : AMMONIAKFORDAMPNING FRA SVINEGYLLE OG OPKONCENTRERET BIOGASGYLLE EFTER BREDSPREDNING, DIREKTE NEDFÆLDNING OG UDBRINGNING MED SLÆBESLANGE; Materialer og metoder : markplan : gylleanalyser : udbyttebestemmelse : måling af ammoniakfordampning; Resultater og diskussion : fluxen af ammoniak ind i forsøgsparcellerne : nettoflux af ammoniak fra forsøgsparcellerne : ammoniakfordampningen : afgrøderesultater; FORSØG, LANDKONTORET FOR PLANTEAVL 1993 : GØDNINGSEFFEKT AF GYLLEKONCENTRAT OG FIBERFRAKTION FRA LINTRUP BIOGASANLÆG; Afgasning af gylle og RO-processen; Forsøgenes opbygning : beskrivelse af udbringningsudstyr : markforsøg; Resultater af markforsøg : forsøg i vinterhvede : forsøg i vårbyg : forsøg i vårbyg med udlæg : forsøg i slætgræs : forsøg i fodersukkerroer; Forsøgsplaner; Oversigt over Landsforsøgene 1991 og 1992; Tabelbilag; UDBRINGNING I PRAKSIS; Udbringningsudstyr; Den Nordslesvigske Landboforening - trykskadeforsøg; Gødningsplanlægning, reducering af handelsgødningsforbrug, bedre omfordeling og udnyttelse af gylle; Decentrale tanke og aftagere af afgasset gylle uden for Linkogas; Information til andelshavere; ØKONOMI, STATENS JORDBRUGSØKONOMISKE INSTITUT : ANALYSE AF ØKONOMIEN VED SEPARERING/KONCENTRERING AF AFGASSET GYLLE; Økonomiske konsekvenser for leverandører til Lintrupanlægget; Generelle perspektiver ved RO-separering af afgasset gylle : andre teknikker til volumenreduktion af gylle; BILAG; Anvendte anskaffelsespriser; Næringsstofindhold og nytteværdier i gødningsfraktioner

Læs publikation