Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 11/1994

Elbiler i Danmark

15-02-1994

SAMMENDRAG OG TERMINOLOGI; INDLEDNING; Bygninger er et særligt produkt; Udgangspunkt for miljørigtig projektering; Projektering - en niveaudelt beslutningsproces; Bygninger - en del af "det fysiske miljø"; Miljø - et produkt af genstand, temaer og tid; Miljørigtig projektering; Temaer og virkemidler; Miljøindsatsen i praksis; Miljø-data;

MILJØINDSATSEN GENNEM RÅDGIVNINGSFASERNE; Miljøstyring, generelt; Rådgivningsfaserne; Program; Forslag; Projekt; Udførelse; Drift; Fjernelse; Miljøindsats i alle faser; Samlet oversigt over ydelsernes indhold; SYSTEMBESKRIVELSE; Livsforløb; Bygningens bestanddele; Råhus; Kompletterende dele; Overflader; Installationer; Egenskaber; Virkemidler; Bredde og virkning; Detaljeringsgrad; Hensigtsmæssighed; Mængden af virksmidler;

MILJØVURDERING; Miljøeffekter og miljørelationer; Miljøtemaer/miljøeffekter; Prioritering af miljøeffekter; Livscyklusvurdering; Vurderingsmetoder for miljøeffekter; Miljøoplysninger; Referenceobjekter;

BAGGRUNDSVIDEN; Oversigt over miljøtemaer; Miljørelationer; Miljøtemaer; Ressourceforbrug; Materialeråstoffer; Energiråstoffer; Vand; Landskab; Sundhedsbelastninger; Arbejdsmiljø; Indeklima; Miljøbelastninger; Drivhuseffekt; Nedbrydning af stratosfærisk ozon; Dannelse af fotokemiske oxidanter; Forsuring; Eutrofiering; Forringelse af levesteder/tab af arter; Lokale belastninger;

VURDERINGSMETODER; Livscyklusvurdering; Målsætning og afgrænsning - trin 1; Opgørelse - trin 2; Effektvurdering - trin 3; Evaluering - trin 4; Screeningsmetoder; Miljøteknisk gennemgang af eksisterende bygninger; Værktøjer til opgørelse ved miljøvurdering; Energi- og beregningsværktøj udviklet af SBI; Opgørelse og vurdering af sundhedsskadelige stoffer i indeklimaet, eksempelvis slimhindeirritation; Opgørelse af parametre, der medfører forsuring; Opgørelse over miljøfarlige stoffer - med cadmium som eksempel;

MILJØOPLYSNINGER; Offentlige styringsmidler; Opførelse; Drift; Fjernelse; Miljøinformation om byggevarer; Miljømærkning; Miljømærkning af bygevarer; Indeklimamærkningsordningen; Den engelske miljømærkeordning,

BREEAM; CASES : Kontorhuse; Miljøindsats i de tidlige projekteringsfaser; Råhuskonstruktioner; Programoplæg - Miljø; Byggeprogram - Miljø/råhus; Projektering; Renovering af klimaskærmen; Opgavebeskrivelse; Løsning; Hvis projektet var gennemført i dag; Installationer; Installationer generelt og konflikterne; Installationerne og rådgivningsfaserne; Eksempler på miljøindsatsen; Programfasen - indeklima; Forslagsfasen - indeklima; Projektfasen - indeklima; Udførelse - indeklima

Læs publikation