Redegørelse fra Miljøstyrelsen, 2/1994

Vandmiljø-94

19-12-1994Et væsentligt element i Vandmiljøplanen, som har været i kraft siden 1987, har været at nedbringe belastningen med organisk stof og næringssalte til de ferske og marine vande. I år er redegørelsen tematiseret, så der især lægges vægt på at beskrive udviklingen i belastningen fra punktkilder (renseanlæg, særskilte udledninger fra industrien, regnvandsbetingede udløb, dambrug, hav- og saltvandsdambrug, spredt bebyggelse samt klapning). Desuden gives en status for udviklingen i miljøtilstanden i grundvand, vandløb, søer og de marine områderLæs publikation