Vejledning fra Miljøstyrelsen, 6/1994

Tilslutning af industrispildevand til kommunale spildevandsanlæg

02-12-1994Vejledningen indeholder vejledende grænseværdier for industrispildevand ved tilslutning til kommunale renseanlæg og er ment som en orientering og hjælp til kommuner og virksomheder ved behandling af sager om tilslutning til kloaknet. Det er Miljøstyrelsens intention, at vejledningen løbende vil blive revideret og suppleret.Læs publikation