Miljøprojekt, 261, 1994

Ozonlagsnedbrydende stoffer - forbrug i 1993

03-08-1994Bruttoforbruget af ozonlagsnedbrydende stoffer i Danmark er kortlagt for 1993, og der er foretaget en opgørelse af forbrugets fordeling på anvendelsesområderne. Det samlede ODP-vægtede forbrug er faldet 42% fra 1992 til 1993. Det skyldes især, at forbruget af CFC-11 som opskumningsmiddel i skumplast er mere end halveret samt i mindre udstrækning, at der fortsat har været et fald i forbruget af haloner. Det grønlandske forbrug af ozonlagsnedbrydende stoffer skønnes at være faldet fra 1992 til 1993.Læs publikation