Miljøprojekt, 231, 1993

Vand- og stofbalance i en natureng

20-10-1993På en udrænet, fugtig natureng ved Stevns Å er vandets strømningsmønster detaljeret beskrevet. Der er opstillet vandbalancer for overflade-, jord- og grundvandsmagasinerne. Omsætningen af kvælstof og fosfor er beskrevet ud fra målinger af koncentrationerne af næringssalte gennem året samt ved laboratoriestudier af udvalgte processer: nitrifikation, denitrifikation og fosforsorption. Næringssaltomsætningen er kvantificeret på grundlag af de opstillede vandbalancer.Læs publikation