Havforskning fra Miljøstyrelsen, 22, 1993

Trådalger i Det Sydfynske Øhav

06-07-1993

De store trådalgeforekomster, der er konstateret i Det Sydfynske Øhav, har en række miljømæssigt uheldige konsekvenser i form af skygning og nedpresning af øvrig plantevækst, nedsættelse af vandskifte med deraf følgende øget sedimentation af organisk stof og iltforbrug ved bunden, fysisk barriere for larvenedslag, der sammen med anaerobe forhold ved bunden forringer vilkårene for dyrelivet. Trådalgerne er endvidere af stor betydning for næringsstofomsætningen i Det Sydfynske Øhav.

Læs publikation