Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 20/1993

Udvikling af træbeskyttelsesmidler uden arsen og krom

01-01-1993

Madaffald fra storkøkkener er blevet indsamlet separat og oparbejdet på 3 anlæg til svinefoder. Med EU-forordningen om animalske biprodukter er det af veterinære årsager ikke længere tilladt at anvende til foder, bortset fra minkfoder. Dette projekt belyser forholdene omkring de alternative behandlingsmetoder - biogas, forbrænding og evt. kompostering. Projektets LCA-screening viser at miljøfordelene ved henholdsvis bioforgasning og forbrænding er i samme størrelsesorden, hvorimod kompostering ikke vurderes attraktivt.

KOBBERBASEREDE TRÆBESKYTTELSESMIDLER; Midler opløst ved brug af ammoniak; Midler opløst i organiske opløsningsmidler; UDPEGNING AF INTERESSANTE SVAMPEMIDLER; UDVALGTE STOFFER; INDLEDENDE UNDERSØGELSER AF TOKSIKOLOGISKE EGENSKABER; INDLEDENDE FREMSTILLINGSSTUDIER; MYKOLOGISK SCREENINGTEST SAMT FIKSERINGSSTUDIER; MYKOLOGISK PRØVNING EFTER EN113; YDERLIGERE FREMSTILLINGSSTUDIER; DOBBELTIMPRÆGNERING; YDERLIGERE FREMSTILLINGSSTUDIER MED SALICYLANILID OG PREVENTOL O; MYKOLOGISK PRØVNING I USTERIL JORD; TOKSIKOLOGISK OG ØKOTOKSIKOLOGISK VURDERINGLæs publikation