Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 54/1993

Substitution af CFC i slipmidler

01-01-1993Problemstillingen; Opgaveformuleringen; Projektet; Kundekrav til slipmidler; Løsningsmodeller; FYSISK/KEMISKE FORUDSÆTNINGER; Antændelse, brændbarhed og iltfortynding; Eksplosionsgrænser og flammepunkter; Specielt om flammepunkets praktiske betydning; Damptryksberegninger. Teoriernes anvendelighed; MÅLING AF ANTÆNDELIGHED VED FORELIGGENDE METODER; Flammepunktsbestemmelsen; Antændelse af slipmiddel i åben kop; Momentan fordampning af alt flygtigt; Antændelighed og brandfare; IKKE HALOGENEREDE OG IKKE BRANDBARE OPLØSNINGSMIDLER; Subtec database søgning og anden videnindhentning; Camd metoden; HALOGERENDE STOFFER, SOM IKKE ER LISTEDE SOM FORBUDTE; Anvendelige stoffer; Specielt om solkane 141b; VANDOPLØSELIGE POLYMERE KOMBINEREDE MED SLIPMIDDELHJÆLPESTOFFER; Opløsningsmidler der både kan inkorporere organiske stoffer og vand; Vandopløselige eller spritopløselige bindemidler og hjælpestoffer; VAND I OLIEEMULSIONER; OLIE I VANDEMULSIONER; JUSTERING AF PRODUKTIONSRECEPTER; Generelt om slipmidler; Produktkrav til slipmidler; Produktionsmodifikationer; Koncept for CFC-substitution; Mould release; Løsningsmodeller for CFC-frie slipmidler; Mono-coat; Krav til opløsningsmiddelpakken til aktivkomponenter; Søgning i Subtec; Praktiske opløselighedsforsøg; Slipmidlers performance og slipegenskaber; MIKROEMULSIONER MED INDHOLD AF VAND; Mikroemulsionernes fysiske baggrund; Tilstandsdiagrammer; Fremtstillingsmetoder og eksempler på emulsioner; Vidensøgning om mikroemulsionsteknik; MIKROEMULSIONER MED VAND OG CO2; Betydningen af at bruge CO2 mættet organisk fase; Afprøvningsresultater fra udvalgte emulsionstyper; Kombination med slipmiddelstoffer; Specielt om produktionsteknik; Praksis forsøg og sikker opbevaring af materiale; MIKROEMULSIONSTEKNIK BRUGT TIL AT HÆVE FLAMMEPUNKTET OVER 55C; SPRØJTNING MED OVERKRITISK CO2; Teoretisk baggrund og udstyr; Anvendelighed til slipmidler og det økonomiske aspekt; LØSNING BASERET PÅ ANVENDELSE AF EFFEKTIVE SPRØJTEKABINER; TOKSIKOLOGISKE VURDERINGER; Veldokumenterede stoffer. Forbrug før og i fremtiden; Noter fra litteraturen om de vigtigste stoffer; Specielt om 1,1-dichlor-1-fluorethan; BILAG; Tabel over fysiske konstanter på vigtige stoffer; Chem-Trend A/S oversigt over stofsubstitutioner; MATERIALE PLACERET I MILJØSTYRELSENS SAGSMAPPE; EnPro ApS rapport over Hansen parameterbestemmelser; Flammepunktsbestemmelser; Mikroemulsions patent; DTB litteratursøgning; Databasesøgning efter paraffin opløselige solventer; Opløsningsmidler, som opløser de i 18.1 nævnte stoffer; Styregruppe møderapportering; Ansøgning om projektmidler; Chem-Trend A/S's sammensætningsopæysninger og afprøvningerLæs publikation