Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 43/1993

Smitstofreduktion ved affaldsbehandling

01-01-1993SMITTERISIKO OG BEHOV FOR SMITSTOFINAKTIVERING FØR GENANVENDELSE AF AFFALD; AFFALDSGENBRUG OG SMITTERISIKO; Dokumentation af patogenindhold i organisk affald og smitterisiko ved genanvendelse; Indhold af patogene mikroorganismer i forskellige typer organisk affald af human og animalsk oprindelse; Eksempler på smitte ved genanvendelse af organisk affald; Vurdering af smitterisiko; FAKTORER, DER BETINGER EN SMITSTOFREDUKTION UNDER AFFALDSBEHANDLINGEN; Temperaturens smotstofreducerede effekt - tabel 1; Andre affaldsbehandlingsmetoder der har smitstofinaktiverende effekt; BEGRÆNSNING AF SMITTERISICI VED HJÆLP AF LOVMÆSSIG REGULERING AF AFFALDSBEHANDLING OG GENANVENDELSESPRAKSIS; Hygiejnisk begrundede krav i dansk lovgivning om affaldsgenbrug; Internationale hygiejniske begrundede anbefalinger vedrørende regulering af affaldsgenbrug; EKSEMPEL PÅ EN AFFALDSBEHANDLINGSMETODE, DER FOREGÅR I DET TERMOFILE TEMPERATUROMRÅDE OG KAN INDEBÆRE SMITSTOFREDUKTION : KOMPOSTERING; Kompostering dom affaldsbehandlingsmetode; Definitioner af begrebene kompostering og kompost; MILJØASPEKTER; Hvorfor kompostering ?; Toxikologiske, arbejdsmiljømæssige og hygiejniske problemer med kompostering; DE FORSKELLIGE METODER TIL KOMPOSTERING; Åbne komposteringssystemer; Milekompostering; Lukkede komposteringssystemer : reaktorkompostering; KOMPOSTERINGENS MIKROBIELLE PROCESSER; Mesofil fase : Forkomposterings- eller opvarmningsfase; Termofil fase : Hovedkomposteringsfase; Mesofil fase : Efterkomposterings- eller afkølingsfase; Modningsfase; MILJØFORHOLD OG BIOKEMI UNDER KOMPOSTERING, AF BETYDNING FOR FORLØBET AF DE MIKROBIOLOGISKE OMSÆTNINGSPROCESSER; Partikelstørrelse og struktur; Iltindhold; Vandindhold; Surhedsgrad; Kvælstof- og kulstofomsætning og C/N-forhold; Tidsforbrug ved kompostering; Muligheder for teknisk-mikrobiologisk proces- og produktkontrol; AFFALDSTYPER OG -BLANDINGER VELEGNET TIL KOMPOSTERING; Spildevandsslam og husdyrgødning; Husholdningsaffald, have- og parkaffald og organisk industriaffald; PÅVIRKNINGEN AF AFFALDETS INDHOLD AF PATOGENE MIKROORGANISMER UNDER KOMPOSTERING; Vand- og iltindhold, ph, temperatur; Effekten af kemiske stoffer på de patogene mikroorganismer; Mikrobielle interaktioner; Vækst af patogene bakterier i komposteringens sene faser; PRAKTISKE UNDERSØGELSER AF SMITSTOFREDUKTION UNDER KOMPOSTERING; PROBLEMSTILLINGER VED VALG AF METODER TIL MIKROBIOLOGISKE ANALYSER AF KOMPOST - INDIKATORPROBLEMATIKKEN; Valg af indikatororganismer; Foreslåede og anvendte indikatororganismer; PRAKTISKE METODER TIL MIKROBIOLOGISKE UNDERSØGELSER AF KOMPOST; Prøveudtagningsteknik og -forberedelse; Mikrobiologisk undersøgelsesteknik; RESULTATER AF NOGLE I LITTERATUREN BESKREVNE MIKROBIOLOGISKE UNDERSØGELSER AF KOMPOST; Oversigt over undersøgelser af patogenoverlevelse under kompostering - tabel 2; Sammenfatning af de udenlandske undersøgelser; Sammenligning af smotstofreduktionen ved de forskellige komposteringsmetoder; Hygiejnisk begrundet valg af proces; Forslag til hygiejniske krav til komposteringsanlæg; RESULTATER AF PRAKTISKE MIKROBIOLOGISKE UNDERSØGELSER I TO DANSKE KOMPOSTANLÆG; Valg af anlæg og af undersøgelsesparametre; Beskrivelse af procesteknik og de enkelte procesforløb; Mikrobiologiske undersøgelser; BAKTERIOLOGISKE RESULTATER; Fundne kimtal - tabel 3 og 4; Bakteriologisk karakteristik af spildevandsslam før og efter kompostering, Vallø; Bakteriologisk karakteristik af husholdningsaffald før og efter kompostering, AFAV; Indikatorværdien af coliforme og fækale streptokokker; PARASITOLOGISKE RESULTATER; Undersøgelse af slam, Vallø; Undersøgelse af påvirkningen af udlagte Ascarisæg; VIROLOGISKE RESULTATERLæs publikation