Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 3/1993

Miljøforhold ved træbaserede produkter

01-01-1993

METODEBESKRIVELSE; Energi som nøgle; Valg af reference for energiforsyningen; Input-output-metoden til bestemmelse af energiforbrug; Fordeling af miljøbelastningerne; TRÆS LIVSCYKLUS - KVALITATIV BESKRIVELSE; Spiring; Udplantning og etablering; Vækst; Tynding og anden pasning; Høst; Transport; Forarbejdning og anvendelse af restprodukter; Brug; Kassation/recirkulering; Genbrug; Slutomsætning; Emissioner og restprodukter; ENERGIBALANCE VED FREMSKAFFELSE AF TRÆ; Beregning af energiforbrug og emissioner; KVANTIFICERING AF ANDRE MILJØPARAMETRE I SKOVBRUGET; Skovbrugets anvendelse af pesticider; Skovbrugets anvendelse af gødning; EKSEMPEL PÅ SAMMENLIGNENDE ANALYSE; Limtrædrager; Ståldrager; UDNYTTELSE AF TRÆRESSOURCER; APPENDIKS; Ordforklaring til forstlig terminologi; Energi- og miljøforhold for erhvervenes produkter; Retningslinjer for et bæredygtigt skovbrug i Danmark; Reference for elproduktion

Læs publikation