Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 59/1993

Konsekvenser for forbrænding ved frasortering af organisk affald

01-01-1993Projektets formål; Forudsætninger for og omfang af projekt; Affaldsundersøgelse; Forbrændingsforsøg; Projektbemanding; BESKRIVELSE AF AFFALD OG SORTERING; Distrikter og indsamling; Sortering; Sorteringsprocedure; Sorteringsresultater; Diskussion af sorteringsresultat; Fejlsorteringer; Brændværdiberegning; Forskel på brændværdier for blandet og sorteret, tør dagrenovation; Maksimal brændværdi; ANLÆG FOR FORSØGSKØRSLER; Ovn; Neddeling af affald; Røggasrensning; Emittering; Produktion; MÅLINGER OG MÅLERESULTATER; Målte parametre; Kontinuert måling før røggasrensning; Kontinuert måling efter røggasrensning; Prøveudtagning før og efter røgrensningsanlæg; Slagge; Beregning; Drift af ovn på måledage; Drift den 27. april; Drift den 29. april; Målingernes gennemførelse; Restprodukt; Kalkdosering; Kontinuert måleudstyr og manuelle målinger; Måleresultater før røggasrensningsanlæg; Måleresultater efter røggasrensningsanlæg; Affaldsmængder og energiproduktion; Slaggemængder; Restproduktmængder; Indhold af slagge og restrodukt; tungmetalflux gennem forbrændingsanlægget; Brændværdi og virkningsgrad; DISKUSSION OG VURDERING AF MÅLERESULTATER; Støv i røggas; Sure gasser; Tungmetaller; Brændværdier; Slagge og restprodukt; Kontinuerte målinger; ANLÆGSTEKNISKE VURDERINGER; Grundlag; Affaldssammensætning; Sorteringens indflydelse på forbrændingsprocessen; Højere forbrændingstemperatur; Større luftbehov; Hurtigere forbrænding; Forbrændingsovnens generelle opbygning; Anlægstekniske konsekvenser; ØKONOMI; Driftsøkonomi; Mængder; Energiproduktion; AnlægsinvesteringerLæs publikation