Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 52/1993

Konflikten mellem grundindvinding og grundvandsinteresser

01-01-1993EFTERBEHANDLING TIL LANDBRUGSDRIFT; Nitratudvaskning til grundvandet; Pesticidanvendelse på reatablerede arealer; Modstridende interesser i problemløsning af nitrat- og pesticidproblemerne; Konklusion; Administrative muligheder; Anbefalinger; RETURJORD I GRUSGRAVE; Brug af jordfyld i grusgrave; Kvantificering af jordfyld i grusgrave; Jordfyldens oprindelse og kvalitet; Jordfyldens konsekvenser for grundvandsressourcen; Administrative løsningsmodellerLæs publikation