Vejledning fra Miljøstyrelsen, 12/1992, 1993

Håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven

04-01-1993

Vejledningen er udarbejdet i henhold til lovens § 73, hvorefter miljøministeren fastsætter nærmere regler vedrørende tilsynsmyndighedens udøvelse af tilsynsvirksomhed. Vejledningen afløser Miljøministeriets cirkulære nr. 47 af 10. maj 1985 om håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven. Cirkulærets linie i håndhævelsen er videreført i vejledningen, men desuden er erfaringer fra den hidtidige praksis indarbejdet, ligesom vejledningen er tilpasset den nye lov.

Læs publikation