Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 55/1993

Acceptkriterier for termisk renset og ekstraktionsrenset jord

Fase 2

01-01-1993

SORPTION OG DESORPTION; UDVASKNINGSFORSØG; Materialer; Metoder; Resultater af udvaskningsforsøg; Diskussion af udvaskningsforsøg; SCENARIEBEREGNINGER; Fysisk udformning af scenarier; Perkoleringsforhold; Beregningsmetoder; Stof- og parametervalg; Resultater af scenarieberegninger; Vurdering af resultater; Diskussion af resultater; BILAG 1; Prøvetagningsprocedure; BILAG 2; Kemiske analysemteoder; BILAG 3; Beskrivelse af regional model med grundvandsstrømning og til regional model med grundvandsstrømning mod nærtliggende vandløb; BILAG 4; Beregning af Kd-værdi for cyanid.

Læs publikation