Redegørelse fra Miljøstyrelsen, 4/1993

Vandmiljø-93

22-12-1993De sidste årtiers stigende belastning af vandmiljøet med næringssalte og organisk stof medførte, at det i 1987 blev vedtaget at gennemføre vandmiljøplanen samt igangsætte et landsdækkende overvågningsprogram til supplement af det allerede eksisterende tilsyn. Denne rapport redegør for udviklingen i miljøtilstanden i grundvand, vandløb, søer og de marine områder. Desuden vurderes udviklingen i belastningen af vandmiljøet fra kommunale renseanlæg, industri, dambrug og landbrug i perioden 1989-1992.Læs publikation