Redegørelse fra Miljøstyrelsen, 1/1992

Ammoniakfordampning fra stald og lager

19-11-1992Der fordamper årligt ca. 110.000 t kvælstof ved ammoniak- fordampning fordelt med ca. 82.000 t fra husdyrgødning og 25-30.000 t fra øvrige kilder i landbruget. Ca. 28.000 t husdyrgødning fordamper fra lagre, ca. 31.000 t i forbindelse med udbringning og ca. 4.000 t fra gødning, der afsættes på marker af græssende dyr. Det skønnes teknisk muligt næsten at halvere fordampningen inden for en kortere årrække. De vigtigste indsatsområder er ændret fodringspraksis og tilsætning af aminosyrer til foderet.Læs publikation