Vejledning fra Miljøstyrelsen, 5/1992

Branchevejledning for forurenede garverigrunde

24-03-1992Vejledningen giver i tilknytning til Miljøstyrelsens "Generel branchevejledning for forurenede grunde" anvisninger for undersøgelser og afværgeforanstaltninger på forurenede garverigrunde. Anlæg og processer, som ofte er anvendt er beskrevet. Undersøgelsesteknik, risikovurdering og afværgeteknik er beskrevet. Hidtige erfaringer fra oprydninger på garverigrunde er opsummeret.Læs publikation