Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 50/1992

Vurdering af analysekvaliteten for specialanalyser i grundvandsovervågningen

01-01-1992

RESULTATERNE AF GRUNDVANDSOVERVÅGNINGENS SPECIALANALYSEPROGRAM; Uorganiske sporstoffer; Organiske samleparametre; Organiske mikroforureninger;

BEHOV FOR REVISION AF GRUNDVANDSOVERVÅGNINGSPROGRAMMET; FORSLAG TIL NYT PROGRAM; TABEL 1-29; Aluminium, arsen, barium, bly, bor, bromid, cadmium, chrom, cyanid, jodid, kobber, kviksølv, lithium, molybdæn, nikkel, strontium, tritium, zink, AOX, VOX, detergenter, NVOC i grundvandsovervågningens boringer; Oversigt over boringer undersøgt for indhold af organiske mikroforureninger; Filtre med indhold af organiske mikroforureninger i den første prøveudtagningsrunde; Filtre med indhold af fenoler i den første prøveudtagningsrunde; Analysedetektionsgrænser for aromater; Analysedetektionsgrænser for klorerede organiske opløsningsmidler; Analysedetektionsgrænser for fenoler i ng/l; Analysedetektionsgrænser for pesticider

Læs publikation