Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 55/1992

Monitering af agerlandets fugle 1991

01-01-1992

FAKTORER AF BETYDNING FOR FUGLEBESTANDENE; Vejrforholdene; Arealanvendelsen på landsplan; Pesticidforbruget; DISKUSSION; Karakterfuglenes fordeling i agerlandet; Bestandsudviklingen; BILAG; Vejledning til linietakseringer i agerland; Oversigt over landbrug, hvorpå der er foretaget linietakseringer 1991; Optællingsruter i overvågningen af agerlandets fugle ved hjælp af punktoptællinger 1991; 11 agerlandsfugles fordeling i forhold tl forskellige biotopfaktorer; Resultaterne af variansanalyserne for 11 agerlandsfugles fordeling på forskellige biotopfaktorer; Sanglærkes, tornsangers og gulspurvs fordeling i relation til afgrøden og pesticidanvendelsen; Resultaterne af punktoptællingerne 1990-1991 for alle registrerede arter (alle biotoper) : (kun optællingspunkter i rent agerland); Bestandsindeks 1976-1991 for rent agerland

Læs publikation